Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на

ХИДРОМАРК ООД / www.hydromark.bg

 

 

Считано от 25 май 2018г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни, регламентирани в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Целта на новата правна рамка е да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Във връзка с извършването на дейността си, ние – ХИДРОМАРК ООД, обработваме информация, част от която попада в обхвата на понятието „лични данни“ съгласно  GDPR.

С настоящата политика ние целим да Ви информираме за начина, по който обработваме Вашите лични данни, в качеството си на администратор, както и за Вашите права, в  качеството Ви на субекти на лични данни.

Основна информация

Администратор на лични данни:

 1. Наименование ХИДРОМАРК ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 103762311
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител 315
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, бул. Цар Освободител 315
 5. E-mail: info@hydromark.eu, alex@hydromark.eu
 6. Телефон: +35952506013, +359887337762

Надзорен орган:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон: +3592 915 3 518
 4. Email: kzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ХИДРОМАРК ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, необходими във връзка с осъществяване на дейността си по предоставяне на стоки и  услуги, и сключване на договори с дружеството на следните основания:

 • Изрично получено от Вас съгласие
 • При изпълнение на договор или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор
 • Обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни – ХИДРОМАРК ООД
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ХИДРОМАРК ООД.

Цели и вид лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме

Чл. 2. (1) Събираната, обработвана и съхранявана информация, представляваща лични данни, се използва за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответния продукт или услуга;
 • осъществяване на търговски сделки;
 • защита на легитимните интереси на ХИДРОМАРК ООД, свързани с изпълнение на задълженията си към държавни и общински органи;
 • маркетингови цели

(2) Вид лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (имена, електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка при поръчка);

Цел: Закупуване на продукт

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и закупуването на продукт или услуга, между ХИДРОМАРК и Вас се създава договорно отношение, което е основание за обработка на личните Ви данни;

 • Данни: за използвания IP адрес;

Цел: Подобряване на сигурността на услугата;

Основания за обработка на данните: осъществяване на легитимните интереси на администратора;

 • Данни: Единен граждански номер ;

Цел: Заявено от Ваша страна желание за издаване на фактура, в качеството си на физическо лице;

Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и закупуването на продукт или услуга, между ХИДРОМАРК ООД  и Вас се създава договорно отношение, което е основание за обработка на личните Ви данни;

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (имена, електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка при поръчка);

Цел: Изпращане на информационни бюлетини, относно нашите продукти, услуги и промоции;

Основания за обработка на данните: Вашето изрично съгласие за получаване на информационни бюлетини от ХИДРОМАРК

 

(3) ХИДРОМАРК не събира и не обработва специални категории лични данни, разкриващи:

 • Расов или етнически произход
 • Политически възгледи
 • Религиозни и философски убеждения
 • Членство в синдикални организации
 • Генетични, биометрични данни
 • Здравословно състояние,сексуален живот или сексуална ориентация

(4) Личните данни са предоставени на администратора ХИДРОМАРК от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва профилиране (автоматизирана обработка на лични данни за оценяване).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 3. (1) Принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане на събираните данни до минимум;
 • точност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ХИДРОМАРК съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 г. След изтичането на този срок всички Ваши данни подлежат на изтриване без ненужно забавяне.

(2) ХИДРОМАРК Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ХИДРОМАРК или друго.

(3) ХИДРОМАРК съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ХИДРОМАРК може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ХИДРОМАРК ще Ви уведоми в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Защита на личните данни

Чл. 6. (1) ХИДРОМАРК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни (Раздел 3 от Регламент 2016/679)

Чл. 7 (1) Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни:

 • Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
  • Право на коригиране;
 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни чрез отправяне на искане до ХИДРОМАРК
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
 • Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ХИДРОМАРК има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ХИДРОМАРК;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • ХИДРОМАРК не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Правото си на изтриване (право „да бъдеш забравен“) може да упражните чрез подаване на писмено искане до ХИДРОМАРК и след удостоверяване на идентичност с лицето, за което искате да се изтрият данните.
 • ХИДРОМАРК не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
  • Право на ограничаване на обработването;
 • Вие имате право да изискате от ХИДРОМАРК да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ХИДРОМАРК да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ХИДРОМАРК не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ХИДРОМАРК имат преимущество пред Вашите интереси.
  • Право на преносимост на данните;
 • Вие можете да получите Вашите лични данни в структуриран машинен формат чрез искане по имейл.
  • Право на получаване на информация
  • Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;
 • Ако ХИДРОМАРК установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомявам без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • ХИДРОМАРК не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
  • Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Чл. 8. (1) Сайтът www.hydromark.bg  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

(2) Защо са необходими? Чрез бисквитките ние Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и е възможно използването на пълната функционалност на сайта.

Чл. 9.  В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Email: kzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 10. (1) Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане в свободен текст, изпратено до ХИДРОМАРК ООД на посочените адреси, което да съдържа недвусмислено и ясно волеизявление за това и ви идентифицира* като субект на данните, за които искате конкретна промяна.

* За да можем да Ви идентифицираме, изпратете Вашето Искане по един от следните начини:

 • Чрез електронно писмо до alex@hydromark.eu , изпратено от електронната поща, която е използванa при създаването на профила
 • Чрез кратко текстово съобщение (SMS) до телефон +359886910337, изпратен от телефонния номер, който е използван при създаването на профила
 • Чрез съобщение по Viber, изпратено до акаунт телефон +359886910337, изпратено от телефонния номер, който е използван при създаването на профила

Чл. 11. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Валидност и актуализиране на политиката

Чл. 12 Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.