ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ САЙТА НА ХИДРОМАРК ООД

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта hydromark.bg , собственост на ХИДРОМАРК ООД, предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между ХИДРОМАРК, от една страна и Потребителите (посетителите), от друга.
 2. Тези Общи условия обвързват всички потребители (посетители), които посещават или ползват сайта на ХИДРОМАРК ООД. С натискане на бутона “СЪГЛАСЕН/А СЪМ“, посетителят се съгласява, че се е запознал, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 3. Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само посредством използване на публично достъпната интернет страница hydromark.bg. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на ХИДРОМАРК ООД, така и на трети лица. ХИДРОМАРК ООД не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица
 4. С посещението на сайта hydromark.bg посетителят потвърждава, че:
 • е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България;
 • е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;
 • е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;
 • дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на ХИДРОМАРК ООД  или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХИДРОМАРК ООД

 1. Данни от Търговски регистър:
  Наименование на дружеството: ХИДРОМАРК ООД
  Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 103762311
  Седалище и адрес на управление: гр. Варна, гр. Варна, бул. Цар Освободител 315
  Управлява се от Дойчин Михайлов Марков, Михаил Михайлов Марков
  Дружеството упражнява търговската си дейност в търговски обект, находящ се в гр. Варна, бул. Цар Освободител 315
  Данни за контакт:
  телефон: +359888 837 841
  e-mail: : info@hydromark.eu
 2. Операторът на сайта hydromark.bg се намира в Република България и се управлява на територията на Република България.
 3.  Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство.
 4. За всички потребители (посетители), независимо от местонахождението си, са в сила настоящите Oбщи условия
 5. Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава потребителят (посетителят), последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от hydromark.bg услуги.

 

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. ХИДРОМАРК ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
 2. Идентифицирането на всеки посетител в сайта, се прави с цел приемане на Общите условия, за съхранение на IP адреса му (в случай, че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.
 3. Основният език, на който се води кореспонденцията между ХИДРОМАРК ООД и посетителят (наричани за краткост „СТРАНИ“) е български. При необходимост кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български, ако това е приложимо.
 4. ХИДРОМАРК ООД е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност с № BG 103762311
 5. В сайта на ХИДРОМАРК ООД e възможно да има връзки и към сайтове на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да има различни от настоящите Общи условия.
 6. Сайтът на ХИДРОМАРК ООД съдържа защитени елементи, съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, което прави копирането, снемането или ползването на информация от сайта (изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител) изрично забранено.
 7. В случай, че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително трябва да сложи линк към сайта на ХИДРОМАРК ООД и да упомене, че продуктът е използван/ взет от сайта на ХИДРОМАРК ООД. В случай, че се установи нарушение, ХИДРОМАРК ООД си запазва правото да потърси отговорност от всяко лице, извършило нарушение, по съдебен ред.

 

IV. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 1. Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:
 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5

тел.: 02/9330565

факс: 02 / 988 42 18

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

 • Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18

тел: 02 935 61 13 – деловодство

факс: 02 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Интернет страница: www.cpc.bg

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

 1. Сайтът на ХИДРОМАРК ООД съдържа информация за предоставяните от Хидромарк стоки и услуги, възможността за сервизно и гаранционно обслужване на закупени стоки, възможност за кандидатстване по свободни работни позиции в ХИДРОМАРК ООД.
 2. Посетителите на сайта могат да се запознаят с от предлаганите от нас продукти, както и:
 • Да получат информация за наличност на продукти;
 • Да получават информация за нови продукти;
 • Да получават информация относно поддръжката и сервиза на предлаганите продукти;
 • Да получат информация, за закупуване на продукти на ХИДРОМАРК ООД чрез търговски представители;
 • Да получат информация относно свободните работни позиции в ХИДРОМАРК ООД и как може да кандидатстват за тях;

 

3. ХИДРОМАРК ООД гарантира правата на посетителите, предвидени в закона

4. Характеристиките на предлаганите стоки и/или услуги са посочени в отделни категории и се отнасят за всеки отделен продукт.

5. Продуктите, намиращи се на сайта на hydromark.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ХИДРОМАРК ООД.

6. Цветовете на стоките, представени в сайта hydromark.bg, могат да се различават, като зависят от настройките на монитора на всеки посетител.

7. В случай, че имате нужда от допълнителна информация, относно предлаганите продукти описани на сайта на ХИДРОМАРК ООД, може да се обърнете към наш търговски представител или да пишете на посочените от нас форми за контакт телефон: +359888 837 841; e-mail: info@hydromark.eu

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

 1. ХИДРОМАРК ООД прави всичко възможно да поддържа вярна, точна и актуална информация на своя сайт, без това да изключва възможността инцидентно да възникват несъответствия или пропуски. Информацията предоставена на сайта е в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ХИДРОМАРК ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

1.1. ХИДРОМАРК ООД не носи отговорност за:

 • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
 • Информацията, включена в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на ХИДРОМАРК ООД, както и последиците от тяхното посещаване;
 • Информацията, публикувана в сайта на ХИДРОМАРК ООД, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки;

1.2. ХИДРОМАРК ООД си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един потребител (посетител) до сайта или части от сайта.

1.3. ХИДРОМАРК ООД, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на ХИДРОМАРК ООД.

1.4. ХИДРОМАРК ООД има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи

1.5. ХИДРОМАРК ООД не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или използването на съдържанието му.

 

2. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

2.1. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта ХИДРОМАРК ООД.

2.2. Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.

2.3. Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. ХИДРОМАРК ООД си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин своите потребители (посетители).
 2. Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо потребителя (посетителя) след изричното му уведомяване от ХИДРОМАРК ООД чрез изпращане на индивидуален и-мейл до всеки посетител (потребител), в случай, че последният е оставил и-мейл за контакт или с качено съобщение на видно място на сайта.
 3. Потребителят (посетителят) се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично с изпратен и-мейл до ХИДРОМАРК ООД, че ги отхвърля. В случай, че потребителят (посетителят) не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва сайта на ХИДРОМАРК ООД и услугите, посочени в него.
 4. Страните се съгласяват, че изпратените електронни писма, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.
 5.  Потребителят (посетителят) се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми ХИДРОМАРК ООД в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронния адрес е необходим за кореспонденция между страните.
 6.  В случай, че посетителят не уведоми ХИДРОМАРК ООД за настъпилата промяна на електронния адрес, всички съобщения, изпратени от ХИДРОМАРК ООД, ще се считат за валидно изпратени, а посетителят уведомен за настъпилата промяна.
 7. Дружеството публикува Общите условия на адрес hydromark.bg заедно с всички изменения и допълнения към тях.
    1.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 1. Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.
 2. За да използването на сайта на ХИДРОМАРК ООД не е необходима регистрация.
 3. Личните данни на посетителите са необходими само в случай, че същият предостави доброволно личните си данни, с цел контакт или предоставяне на допълнителна информация за дейността на ХИДРОМАРК ООД или за конкретни продукти, предлагани от него.
 4. В случай, че посетител реши да се предостави лични данни, декларира, че го прави напълно доброволно и е информиран за целите и срока за обработка на личните му данни, както и че по всяко време може да поиска същите да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, в случай, че са налице определени законови изисквания и предпоставки за това.
 5. C нaтиcĸaнe нa бyтoнитe „СЪГЛАСЕН/А СЪМ“, посетителят дeĸлapиpa, чe сe е зaпoзнaл c настоящите Общи ycлoвия на сайта, cъглaceн e c тяxнoтo cъдъpжaниe и ce зaдължaвa бeзycлoвнo дa ги cпaзвa.
 6. При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация от ХИДРОМАРК ООД, посетителят се задължава да предостави верни и актуални данни.
 7. ХИДРОМАРК ООД не носи отговорност за предоставени отстъпки или други преференциални предложения на своите партньори.
 8. Посетителите ползват услугите на hydromark.bg на своя собствена отговорност. Ако посетител, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите на Хидромарк, то последният си запазва правото да упражни всички законови възможности да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 

 1. ХИДРОМАРК ООД е собственик на сайта hydromark.bg

Съгласно Закона за авторското право, собственикът на сайта има правото да упражни правата си за собственост над този сайт.

Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика ХИДРОМАРК ООД, на и-мейл: www.hydromark.bg или на адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител 315.

2. След разрешение, се поставя задължително линк към оригинала или началната страница на сайта hydromark.bg и се цитира авторът на използвания материал.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта www.hydromark.bg или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

3. Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

 

 

X. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (КУКИТА)

     1. Политика за използване на бисквитки

Тази политика се отнася до “бисквитките”, използвани на уеб сайта  www.hydromark.bg управляван от ХИДРОМАРК ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител 315, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103762311.

Бисквитките се използват, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение, както и за:

     • за функционирането на сайта,
     • за анализ на поведението на посетителите на сайта,
     • за реклама

„Бисквитките“ са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на посетителя при получаване на достъп до сайта.

     1. Какво представляват бисквитките?

“Бисквитката” са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминално оборудване на, през което се осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на ХИДРОМАРК ООД, или на сървъра на трето лице.

„Бисквитки“ или „Cookies” са текстови компютърни данни/кодове, съхранявани в браузъра на Потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на Потребителя и правилното поведение на даден уеб сайт, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Cookies“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

„Бисквитките“ се създават, когато браузърът на даден потребител зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато потребителят се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на сайта.

     1. За какво се използват бисквитките?

Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържание по начин, който е от значение, адаптирано към предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат усилията на ХИДРОМАРК ООД, да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребителя, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Ние използваме „бисквитки“ за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване; подобряване на сайта; осигуряване на персонализирани функции; доставка на целево рекламиране; събиране на информация за това как ползвате нашия сайт, за да можем да осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия сайт представляват най-голям интерес за посетителите (потребителите), за да запомним посетителя (потребителя) при следващото му посещение. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.

     1. Какви бисквитки използваме?

Ние използваме два вида бисквитки: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

     1. Как се използват бисквитките от този сайт?

Посещение на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:

     • Бисквитките са строго необходими за работата на сайта
     • Бисквитки за анализ
     • Бисквитки за реклама.

Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, бидейки зададени на Вашето устройство при влизането в уеб сайта или в резултат на действия, извършвани в сайта, според случая. Можете да настроите браузъра си да блокира “бисквитките”, но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно.

     1. Предотвратяване на „бисквитки“ – Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове „бисквитки“, използвани от сайта на ХИДРОМАРК ООД.

Моля да се има предвид, че всеки посетител (потребител) може да предотврати „бисквитките“, като промени настройките на браузъра, който използва.

     1. Съдържат ли бисквитките или подобните технологии лични данни?

Бисквитките или другите подобни технологии сами по себе си не изисква лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

     1. Сигурност и конфиденциалност

Бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

     1. Блокирането на бисквитки

Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:

     • купувате онлайн
     • да се идентифицирате при влизане във Вашия профил

В случай, че сте съгласни с тези ограничения и искате да блокирате бисквитки, следвайте инструкциите по-долу:

Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки.

Изберете Вашия браузър от списъка по-долу, за да покажете инструкциите, които трябва да следвате, след като отворите браузъра.

     1. Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).

ЗАБЕЛЕЖКА: Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

Microsoft Internet Explorer 9

     • щракнете върху иконата за настройки (горе вдясно)
     • щракнете върху Опции за интернет
     • Щракнете върху Поверителност и след това изберете опциите
     • Щракнете на Прилагам и след това на ОК, за да съхраните предпочитанията си

 

Google Chrome

     • Щракнете върху иконата с ключ и изберете Опции от списъка
     • Щракнете върху раздела “Разширени настройки”
     • Щракнете върху настройки на съдържанието от раздел Поверителност.
     • Изберете настройките, които искате
     • Щракнете върху X, за да затворите

 

Сафари

     • Изберете Предпочитания
     • Щракнете върху панела за поверителност
     • Изберете настройките, които искате
     • Щракнете върху X, за да затворите

 

Mozilla Firefox

     • Изберете Инструменти от главната лента, след това Опции
     • Щракнете върху раздел Поверителност
     • Изберете настройките, които искате
     • Щракнете върху ОК, за да затворите

 

Връзките горе не принадлежат на никой от сайтове на ХИДРОМАРК ООД и не носим отговорност за тяхното съдържание.

     1. Управлението на преференции за разполагането на бисквитки

По принцип, едно приложение, използвано за достъп до уеб страници позволява съхраняването на бисквитки или подобни технологии на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от Вашия уеб браузър или потребителят трябва да бъде информиран, когато бисквитките бъдат изпратени до терминала. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките могат да бъдат намерени в зоната на настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои от функционалностите на сайта.

     1. Защо бисквитките и/или другите подобни технологии са важни за Интернет?

Бисквитките и/или другите подобни технологии заемат централно място за ефективното функциониране на интернет, подпомагайки да се създаде едно приятелско насочено усещане и престой, който да е адаптиран към интересите и предпочитанията на всеки потребител. Отказът или Деактивирането на бисквитки може да направи някои сайтове или части от сайтове да не могат да бъдат използвани.

Деактивирането на бисквитките не означава, че вече няма да получавате, съгласно законодателство, онлайн реклама, а само това, че тя вече няма да бъде в състояние да взима предвид Вашите предпочитания и интереси, видими от Вашето поведение при сърфиране в Интернет.

Примери за важна необходимост от използване на бисквитки (при които не се изисква разрешение на потребителя през профила):

     • Съдържание и услуги, съобразени с потребителските предпочитания – категории продукти и услуги.
     • Оферти, съобразени с интересите на потребителите
     • Запаметяване на пароли
     • Запаметяване на филтрите за защита на деца за съдържанието в Интернет (опции семеен режим (family mode), функция за безопасно търсене (safe search)).
     • Ограничаване честотата на разпространение на реклами – ограничаване на броя на показване на дадена реклама за определен потребител в някой сайт.
     • Осигуряване на подходяща за потребителя реклама.
     • Измерването, оптимизацията и адаптацията на характеристиките за анализ – като например потвърждение на определено ниво на трафика в уебсайта, какъв тип съдържание се разглежда и как даден потребител влиза в уеб сайта (например: чрез търсачките, директно, от други уеб сайтове и т.н.). Уебсайтове обработват тези анализи относно използването им за подобряване на услугите в полза на потребителите.
     1. Въпроси на защита и поверителността

По принцип, браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

Други аспекти на сигурността, свързани с бисквитките:

     • Персонализиране на настройките на браузъра по отношение на бисквитките, за да се достигне до удобното ниво на Вашата безопасност при използването на бисквитки.
     • Ако вие сте единственият човек, който използва определен компютър, можете да зададете дали искате по-дълги период от време за съхранение историята на сърфирането и лични данни за достъп.
     • Ако споделяте достъп до определен компютър, можете да вземете предвид настройката на браузъра така, че той да изтрива индивидуалните Ви данни за сърфирането, всеки път, когато затворите браузъра. Това е един от вариантите за достъпа до сайтове, които използват бисквитки и за изтриване на цялата информация от посещението при приключване на сесията.
     1. Полезни връзки и допълнителна информация

Ако искате да научите повече за бисквитките и какви се използват те, препоръчваме следните линкове:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. ХИДРОМАРК ООД и потребителите (посетителите) на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, съгласно настоящите общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.
 2. Двете страни се задължават, че след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние писмена кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.
 3. Съдържанието на този сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на ХИДРОМАРК ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
 4. В случай на противоречие между тези Общи условия и специални договорки между посетители (потребители) и ХИДРОМАРК ООД, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.
 5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общите условия.
 6. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.
 7. ХИДРОМАРК ООД не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.
 8. ХИДРОМАРК ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия или срещу доказан неправомерен достъп до сайта на дружеството.
 9. Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с посетителите (потребителите).
 10. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 11. За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към ИДРОМАРК ООД на посочените форми за контакт:

телефон:  +359888 837 841

e-mail: info@hydromark.eu

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За целите на настоящите Общи условия, използваните термини имат следното значение:

„САЙТ“/ “Интернет сайт” се разбира уебсайт – представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP.

„ПОСЕТИТЕЛ“ е всеки регистриран или нерегистриран потребител, ползвател, производител, търговец и др. на сайта, които си взаимодействат с платформата на сайта.

„ОПЕРАТОР НА САЙТ“ се разбира търговското дружество собственик на домейна: www.hydromark.bg, което е ХИДРОМАРК ООД

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

 

С уважение,
Екипът на ХИДРОМАРК ООД